Klocki LEGO Mindstorms - Zasilacz 10V 45517

Zasilacz 10V 45517

Rok: 2015, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Cable Pack 45514

EV3 Cable Pack 45514

Rok: 2013, Ilość elementów: 7

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Rechargeable DC Battery 45501

EV3 Rechargeable DC Battery 45501

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Large Servo Motor 45502

EV3 Large Servo Motor 45502

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Medium Servo Motor 45503

EV3 Medium Servo Motor 45503

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Infrared Sensor 45509

EV3 Infrared Sensor 45509

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Gyro Sensor 45505

EV3 Gyro Sensor 45505

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Color Sensor 45506

EV3 Color Sensor 45506

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Ultrasonic Sensor 45504

EV3 Ultrasonic Sensor 45504

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Infrared Beacon 45508

EV3 Infrared Beacon 45508

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Intelligent Brick 45500

EV3 Intelligent Brick 45500

Rok: 2013, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 31313

EV3 31313

Rok: 2013, Ilość elementów: 601

Klocki LEGO Mindstorms - Czujnik Kompas 10285

Czujnik Kompas 10285

Rok: 2011, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - Czujnik Ultradźwięków 9846

Czujnik Ultradźwięków 9846

Rok: 2006, Ilość elementów: 1