LEGO Bionicle - Vahki Bordakh 8615

LEGO Technic - Wywrotka 8451

LEGO Spybotics - Gigamesh G60 3806